اختلال تعادل

اختلال تعادل(آتاکسی) متخصص مغز و اعصاب اطفال ، متخصص کودکان تعادل یعنی داشتن حرکات هماهنگ.ساختمان های کنترل کننده تعادل بدن شامل مغز،مخچه ،نخاع و گوش داخلی می باشند.هنگامی که به یکی از این سیستم ها آسیب وارد می شود ،فرد دچار اختلال تعادل(آتاکسی) می گردد. کودک دچار اختلال تعادل، در برخواستن از جا ،ایستادن ،راه اطلاعت بیشتر دربارهاختلال تعادل[…]